Καμονάχος

Έλεγχος – Πιστοποίηση

Πιστοποιητικό ΔΕΗ

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι απαραίτητο έγγραφο το οποίο απαιτείται η έκδοση του σε περιπτώσεις επανελέγχου, επανασύνδεσης, επαύξησης καθώς και τροποποίησης της εγκατάστασης. Είναι υποχρεωτικό βάση νόμου να γίνεται ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης κάθε 14 χρόνια για οικίες και κάθε 7 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους.

Πότε ζητείται υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή ΥΔΕ ή Πιστοποιητικό ΔΕΗ;

 1. Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ)
 2. Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας (ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
 3. Μετά από την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
 4. Μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφάλειας της εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού από οποιαδήποτε αιτία και εφόσον αυτό συμβαίνει, ο εντοπισμός των απαιτούμενων διορθώσεων (ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ)

Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση ενός πιστοποιητικού ΥΔΕ (Πιστοποιητικό ΔΕΗ);

Αρχικά γίνεται έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου και στην συνέχεια συντάσσονται τα απαραίτητα έγγραφα. Δεν εκδίδεται πιστοποιητικό ΔΕΗ χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Από ποια έγραφα αποτελείται η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου);

Η νέα υπεύθυνη δήλωση αποτελείται από:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006)
 • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
 • Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων κτλ

 

Ο Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα πρέπει να έχει ειδικότητα πάνω στην έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ;

Δεν υπάρχει ειδικότητα για πιστοποιητικό ΔΕΗ, ο ηλεκτρολόγος πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να έχει την κατάλληλη εμπειρία επάνω στο κομμάτι της πιστοποίησης.

Πόσο καιρό ισχύει το Πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ ισχύει για 14 χρόνια για οικίες και 7 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους.

Σε περίπτωση που περάσουν τα 7 ή 14 χρόνια από την έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ και δεν έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ,υπάρχει κάποιο πρόστιμο;

Εαν περάσει ο χρόνος ισχύς, το πιστοποιητικό ΔΕΗ θα πρέπει να ανανεωθεί. Η ΔΕΗ στέλνει ειδοποιητήριο και θα πρέπει εντός εξαμήνου να γίνει ο επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που βρεθούν κακοτεχνίες, αναλαμβάνετε τη διόρθωση αυτών;

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να διορθώσει όλες τις κακοτεχνίες καθώς και οτιδήποτε χρήζει αλλαγή για την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Που καταθέτουμε το πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ το καταθέτουμε στη ΔΕΔΔΗΕ (αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ) της περιοχής μας.

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Το Ενεργειακο Πιστοποιητικο (ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ΠΕΑ), είναι ένα έγγραφο απαραίτητο για την ενοικίαση και αγορά κτιρίου, σπιτιού η διαμερίσματος. Σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες τα κτίρια στην ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα, που πάνω σε αυτήν θα αποτυπώνεται η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου σε ηλεκτρικό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ανανεώσιμες πήγες ενέργειας.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι η αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, η ενεργειακή του ταυτότητα. Στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αποτυπώνεται η σύγκριση που γίνεται με το ιδεατό κτίριο, ομοίων διαστάσεων και από την σύγκριση προκύπτει η ενεργειακή κατηγορία, με Α+ την καλύτερη και διαβαθμίσεις Α,Β+,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ μέχρι την κατηγορία Η που είναι η πιο ενεργοβόρα κατηγορία κτιρίου.

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης του ΠΕΑ (Ενεργειακό Πιστοποιητικό);

Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ακινήτου οφείλει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

 1. Επικοινωνεί με εμάς και μας αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του ΠΕΑ.
 2. Εμείς ενημερώνουμε τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που ενδεχομένως θα χρειαστούμε για τη διενέργεια της επιθεώρησης.
 3. Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή μας.
 4. Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α., υπογράφοντας και σφραγίζοντας αντίγραφο του Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983):

 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
  (εάν έχει γίνει δήλωση) {Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.}
 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983):

 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
  (εάν έχει γίνει δήλωση) {Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.}
 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
 • Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων
  (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
 • Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό

Σε περίπτωση που κατά την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού δούμε ότι είμαστε σε χαμηλή ενεργειακή κλάση, τι διαδικασία μπορώ να ακολουθήσω για να αλλάξω την ενεργειακή μου κατηγορία;

Για να αναβαθμίσετε την ενεργειακή κατηγορία του σπιτιού σας θα πρέπει να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται με αρκετούς τρόπους όπως εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, μόνωση κ.λ.π .Επάνω στο ενεργειακό πιστοποιητικό δίνονται συμβουλές αναβάθμισης.

Σε περίπτωση έλλειψης ενός ή παραπάνω δικαιολογητικών υπάρχει κίνδυνος μη έκδοσης του πιστοποιητικού;

Θα πρέπει να δίνονται όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τον πελάτη για να μπορεί να γίνει σωστή καταχώρηση των στοιχείων.

Υπάρχει κάποια διαφορά στα επαγγελματικά από τα οικιακά κτίρια όσον αφορά τη διαδικασία ή τα δικαιολογητικά;

Δεν υπάρχει διαφορά σε δικαιολογητικά ανάμεσα σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για το ενεργειακό πιστοποιητικό τα δικαιολογητικά είναι τα ίδια και για τους 2 χώρους.

Με ποιον τρόπο καθορίζετε το κόστος του ενεργειακού πιστοποιητικού;

Το κόστος καθορίζεται εξολοκλήρου από τα τ.μ. του χώρου.

Πόσος είναι ο χρόνος που χρειάζεται για την επιθεώρηση του χώρου μας;

Ο χρόνος επιθεώρησης του κάθε χώρου για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού εξαρτάται από τα τ.μ. Συνήθως η όλη διαδικασία δεν υπερβαίνει την μισή ώρα.

Απαιτείται έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για όλους τους χώρους;

Η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι απαραίτητη για όλους τους χώρους (οικίες, επαγγελματικούς χώρους) εκτός από τις αποθήκες.

Πόση ισχύ έχει το ενεργειακό πιστοποιητικό;

Η ισχύ του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι για 10 χρόνια